STAG

Ftesë për Ofertim: Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2023

Ftesë për Ofertim: Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2023

FPPK fton kompanitë audituese që të ofertojnë për të kryer shërbimet e auditimit sipas IFRS dhe rregullave të ATK-së për vitin financiar prej 01.01.2023 deri me 31.12.2023.

Data e publikimit: 25 janar 2024.

Data e mbylljes: 9 shkurt 2024.

Objekti i kontratës: Marrëveshje e shërbimit

Autoriteti kontraktues: Federata e Pingpongut te Kosoves

Ofertuesit e interesuar, së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin shtesë si në vijim:

– Certifikata e regjistrimit të biznesit;

– Certifikata e regjistrimit fiskal;

– Licenca nga organet kompetente për kryerjen e punëve;

– Referenca mbi kryerjen e punëve të ngjashme;

– CV-të e auditorëve që do të bëjnë auditimin.

 Oferta duhet të përmbajë:

– Planin gjeneral të auditimit;

– Afatin kohor të propozuar;

– Kërkesa për dokumentacionet që duhen të përgatiten paraprakisht nga ana e OJQ-së;

– Tarifat për auditorë;

– Shumën totale të auditimit (Në rast se çmimet dorëzohen pa e specifikuar TVSH-në, FPPK do të konsiderojë se çmimi përfshinë TVSH-në).

Ofertat duhen të dërgohen në emailin: [email protected]*