STAG

KPP Lllapusha

Emri:

KPP Lllapusha

Komuna:

Malisheve

Adresa:

Malisheve

Email: sheremet.hoti@rks-gov.net

Kryetari:

Sheremet Hoti

Trajneri:

Sheshivar Veliu